Strona główna / Informacje / Aktualności / Konferencja metodyczna w SOSW

Konferencja metodyczna w SOSW

Jak zrozumieć dziecko i pomóc mu żyć w przytłaczającym świecie – to temat konferencji metodycznej, jaka odbyła się 26 kwietnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy. Pomysłodawcą zorganizowania konferencji był p. Marcin Dybalski psycholog pracujący w Ośrodku. Wydawnictwo PWN objęło konferencję swoim patronatem. Spotkanie metodyczne otworzyła pani Dyrektor SOSW Anna Mydłowska.
Uczestnikami byli pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, szkół podstawowych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.

Tempo i styl życia w XXI wieku stwarzają wymagania, którym dzieci nie zawsze są w stanie sprostać. Z tego względu potrzebują one wsparcia w tym zakresie ze strony osób dorosłych. Szczególną rolę
w tym procesie odgrywają nauczyciele i osoby wspierające rodzinę. Efektywność funkcjonowania jednostki w życiu dorosłym w większym stopniu zależy od dojrzałości społecznej i emocjonalnej niż inteligencji racjonalnej z tego względu ważne jest, aby nauczyciele we współpracy z rodzicami podejmowali odpowiednie działania mające na celu rozwój emocjonalny i społeczny dzieci. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej pozwala nam na lepsze zrozumienie siebie, lepsze zrozumienie emocji drugiej osoby oraz efektywniejsze nawiązywanie i podtrzymywanie relacji interpersonalnych.

Pierwszym prelegentem była p. Sylwia Wiatrowska nauczyciel SOSW w Słupcy, która przedstawiła koncepcję porozumienia bez przemocy – sposób komunikacji, który uwzględnia potrzeby i emocje dziecka, jednocześnie dając poczucie zrozumienia. W pierwszej kolejności przedstawiła schemat komunikacji,
a następnie omówiła poszczególne elementy tego modelu wraz z przykładami odnosząc się do własnego doświadczenia z pracy z młodzieżą.

Kolejnym prelegentem była p. Izabela Romańska nauczyciel SOSW w Słupcy. Zaprezentowała koncepcje inteligencji emocji stworzonej przez Golemana. Omówiła czynniki, które składają się na rozwój inteligencji emocjonalnej czyli : samoświadomość, samoregulacja, motywacja, empatia i umiejętności społeczne oraz przedstawiła przykładowe scenariusze zajęć jakie można przeprowadzić z dziećmi.

Następnie omówione zostały dezadaptacyjne sposoby radzenia sobie z emocjami przez p. Agatę Popielarską pracownika PPP w Słupcy. Scharakteryzowała ona mechanizm i przyczyny powstawania zaburzeń emocjonalnych w koncepcji psychodynamicznej oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

Zwrócono także uwagę na to, jak istotnym elementem rozwoju emocjonalnego jest empatia. Pani Jolanta But nauczyciel SOSW w Słupcy przedstawiła czynniki warunkujące rozwój empatii oraz sposoby stymulacji rozwoju emocjonalnego u dzieci i młodzieży.

Na koniec pan Marcin Dybalski psycholog SOSW i PPP w Słupcy przedstawił koncepcję, która zakłada,
że wrażliwość u dziecka jest cechą temperamentu. Omówił charakterystykę dziecka wysoko wrażliwego
i sposoby wspierania jego rozwoju popierając wykład wieloma przykładami, które uczestnikom przybliżyły obraz takiego dziecka, z którym często spotykają się na co dzień w pracy zawodowej.
Uczestnicy konferencji wyrażali bardzo pozytywne opinie dotyczące poruszanych zagadnień, które znajdą często zastosowanie w ich codziennej pracy.

Na zakończenie konferencji przedstawiciel wydawnictwa PWN p. Joanna Bejenka zaprezentowała ofertę wydawnictwa skierowaną dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zamykając konferencję p. Dyrektor SOSW wręczając certyfikaty uczestnictwa w konferencji podziękowała uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Izabela Romańska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.