Materiał sfinansowany ze środków KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Strona główna / Informacje / Aktualności / Radni nie stracą mandatów – stanowisko starosty

Radni nie stracą mandatów – stanowisko starosty

Stanowisko w tej sprawie przekazał starosta słupecki Jacek Bartkowiak. – Radni Natalia Bobrowska-Bartkowiak i Przemysław Niezbecki nie prowadzą działalności gospodarczej na mieniu powiatu. Interpretacja prawna Biura Analiz Sejmowych nie pozostawia w tej kwestii wątpliwości:

Zgodnie z treścią art. 25b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Dokonując wykładni tego przepisu, należy na wstępie przyjąć jedyny logiczny wniosek, iż przesłanką dla wprowadzenia tego zakazu przez ustawodawcę było to, aby radny nie wykorzystywał swojej pozycji radnego dla osiągania określonych celów. Należy w tym kontekście na wstępie przywołać doktrynę i orzecznictwo sądowoadministracyjne, w którym przyjmuje się, że dla stwierdzenia faktu prowadzenia przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia jednostki samorządu terytorialnej potrzebne jest ustalenie, czy występuje związek funkcjonalny pomiędzy prowadzeniem tej działalności a wykorzystaniem wspomnianego mienia. W orzecznictwie jednoznacznie przyjęto, że związku takiego brak w sytuacji, gdy radny prowadzi działalność gospodarczą w formie świadczenia usług dla innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (tu: SP ZOZ w Słupcy), który to wykorzystuje w swojej działalności mienie powiatu. Ponadto zakaz z art. 25b ust. 1 nie obowiązuje w razie prowadzenia przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu dostępnego powszechnie dla ludności, a dodatkowo taka właśnie sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie. Nie do przyjęcia jest ponadto próba zastosowania w sprawie wykładni, jakoby własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne, w tym mienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, było mieniem powiatu w rozumieniu art. 25b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Przyjęcie bowiem takiej tezy prowadziłoby do ograniczenia praw jednostki w każdym przypadku wykonywania pracy na podstawie różnych tytułów w nieruchomościach, będących własnością wspólnot samorządowych. Nie można też absolutnie przyjąć, że radni wykorzystują „mienie powiatu”, w rozumieniu art. 25b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Mienie wyłącznie wykorzystuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy do osiągania celu, dla realizacji którego SP ZOZ został powołany.
Biuro Analiz Sejmowych wydało 19 lipca 2012 r. opinię prawną (sygn. BAS-WAL -1781/12) w sprawie możliwości łączenia mandatu radnego powiatu z zatrudnieniem na podstawie umowy cywilno-prawnej w szpitalu powiatowym. Opinia jednoznacznie wskazuje, że brak jest przeszkód prawnych do jednoczesnego wykonywania mandatu radnego powiatu oraz zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej (kontraktu) w szpitalu powiatowym.

Prezentowana argumentacja została także wielokrotnie potwierdzona w ugruntowanym orzecznictwie Sądów Administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Dla przykładu NSA w uzasadnieniu swego wyroku z 10 lutego 2005 r. podkreślał bowiem, „… iż konieczne jest zatem ustalenie wystąpienia tego związku, a jest to zależne od okoliczności danej sytuacji prawnej. Dyspozycja przepisu art. 25 b ust. l ustawy o samorządzie powiatowym wyraźnie wskazuje, że wykorzystanie mienia powiatu, w którym radny uzyskał mandat, musi pozostawać w związku funkcjonalnym z prowadzoną przez radnego działalnością gospodarczą. Inaczej mówiąc mienie powiatu służy działalności gospodarczej prowadzonej przez radnego. Z reguły nie ma takiego związku w sytuacji, gdy radny prowadzi działalność gospodarczą w formie świadczenia usług dla innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który to podmiot wykorzystuje w swojej działalności mienie powiatu. W każdym razie w takim przypadku nie jest to prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu.
Wobec nienaruszenia przez radnych ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym uzyskali mandat absolutnie nie zachodzi żadna ustawowa przesłanka dotycząca wygaśnięcia mandatu.

25 komentarzy

 1. J. D. Schulze

  Nie pan starosta będzie decydował o tym czy Niezbecki i Bobrowska – Bartkowiak stracą mandaty. Opinię zawsze jednak może wyrazić.

 2. Jacek to sprawdzi prokuratura i CBA

  • Samowolka

  • Od kogo ZOZ dzierżawi majątek w Zagórowie i od kiedy radny Dropinski pracuje w Szpitalu?! Panie Król odpowie Pan ? Pana żona też w szpitalu pracuje ?!

 3. To chyba historia prawa rzymskiego.

 4. Też słupczanka

  Pan Król ma nieprawdziwe informacje i tylko się ośmiesza. Za wysokie progi dla Pana, za wysoko Pan mierzył. Czy nadal knuje ze swoją przyjaciółką, byłą dyrektorką Szpitala.
  Czy pozostali radni z PSL mogą cokolwiek powiedzieć, czy tylko muszą się zgadzać że wszystkim, co zaproponuje Król. A może by lepiej było, gdyby Pan Król odszedł z Rady Powiatu…
  Jego motto chyba brzmi tak : wystartuję na radnego, a jeśli mnie wybiorą, to będę ZAWSZE NA NIE…

 5. Cały czas się zastanawiam i nie mogę tego pojąć dlaczego Pan Bartkowiak i władza w powiecie nie robi czystki na stanowiskach w starostwie i instytucjach podległych. Przecież dlatego na Was głosowaliśmy, żeby było inaczej, nowe twarze i osoby a tu nic… Dopóki będą tam osoby z PSL-u nie będzie dobrze.. to trochę tak jakby PiS zostawił u władzy ministrów z PO…. Panie Starosto, czekamy….

  • Dlaczego osoby z PSL i powiązane pełnią funkcje – dlatego że to kwestia poziomu zarządzania. Tylko czy one nie działają przeciwko – często działają. Wnioski – oczywiste.

  • Oczywiście, jak ktoś umie już robić dobrze to co do niego należy to trzeba ich wymienić na nowe twarze żądne jakiejkolwiek myśli byle były znajomymi Pana Bartkowiaka. W kraju już to przećwiczono. Wynik mizerny. Stadniny upadły na przykład. Zdrówka życzę.

  • Nie wszyscy głosowali na PiS.

  • Dlaczego nie robi czystki? A niby kogo miałby zatrudnić? Może Kotarbę czy Kiełbowicza na sekretarza? Nie no, nie róbmy jaj. Sama elyta. Chyba, że chodzi o prymitywną zemstę polityczną …

 6. Pan Król lepiej niech odejdzie od polityki. Tylko się ośmiesza. Precz z PSL w powiecie. Tyle lat rządzili i nic dobrego z tego nie wynika.

 7. W starostwie jest tyłu ludzi, że jeden pisze, drugi czyta a trzeci ogląda tych co robi. I taka prawda.

 8. A ja wiem kto będzie sekretarzem

  • taaak, zaskoczona byłabym, gdyby to był specjalista niezwiązany z PiSem. Więc wszelkie inne domysły są raczej bezprzedmiotowe. Bo w końcu starosta to utrwalacz władzy Pisowskiej, aparatczyk, który serwuje nam to, co prezes w kraju.

 9. Część 2.
  Stosownie do art. 46 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Powiatowymi osobami prawnymi, poza powiatem, są samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez powiat 9 ust. 2 ). W sytuacji zatem, gdy samorząd powiatowy powołuje do istnienia samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, to zakład ten z chwilą uzyskania osobowości prawnej staje się powiatową osobą prawną, o której mowa w art. 46 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym. Warunkiem posiadania przez ten podmiot statusu powiatowej osoby prawnej jest jej majątkowe powiązanie z powiatem, zapewniające powiatowi wpływ na mienie tych podmiotów oraz przejęcie mienia po ich likwidacji. Ponadto, zgodnie z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej samodzielny zakład opieki zdrowotnej nieodpłatnie użytkuje ( gospodaruje ) nieruchomościami i mieniem przekazanym m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych przez organ, który zakład utworzył. Z powyższego wynika, że prowadzenie działalności w oparciu o takie mienie stanowi prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu. Nie ma znaczenia, ze działalność jest prowadzona w celu realizacji zadania w dziedzinie ochrony zdrowia. Ustawodawca nie przewidział bowiem żadnych okoliczności wyłączających stosowanie sankcji za naruszenie zakazu zawartego w art. 25 b ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym, jeżeli zostały spełnione przesłanki wymienione w hipotezie normy prawnej wynikającej z tego przepisu. cdn…

 10. Część 1.
  W błędzie jest „Słupca. Konkretnie i tylko konkretnie” twierdząc, że mienie szpitala nie jest majątkiem powiatu ze względu na odrębną osobowość prawną szpitala. Jeżeli szpital jest mieniem powiatu, to czyim mieniem jest wszystko to, co znajduje się w szpitalu? Moim? Nie. Szpitala. A skoro szpitala, to powiatu. SP ZOZ w Słupcy jako jednostka organizacyjna powiatu jest mieniem powiatu. cdn…

 11. Towarzysz Gomółka

  Część 3.
  Bez wątpienia ustawodawca konstruując przepis antykorupcyjny objął zakresem podmiotowym wprowadzonego zakazu wszelkie formy działalności gospodarczej radnych, prowadzonej na własny rachunek. cdn…

 12. Część 4.
  Radna Bobrowska – Bartkowiak i radny Niezbecki prowadzą działalność gospodarczą wykorzystując mienie szpitala. cdn…

 13. Towarzysz Leonid

  Część 5.
  Meritum sprawy jest czy radni Bobrowska – Bartkowiak i Niezbecki prowadzą działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia szpitala. Odpowiadam więc, że tak, albowiem wynagrodzenie wypłacane lekarzom Bobrowskiej – Bartkowiak i Niezbeckiemu jest ekwiwalentem świadczenia wykonanego na rzecz powiatu i bez wątpienia środki na ten ekwiwalent pochodziły i nadal pochodzą z majątku powiatu. To oznacza, że radna Bobrowska – Bartkowiak i radny Niezbecki prowadzą działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia powiatu.Wykonanie odpłatnej usługi na rzecz powiatu stanowi wykorzystanie mienia powiatowego w prowadzonej przez w/w działalności gospodarczej. Nie tworzę spiskowej teorii dziejów. Takie jest orzecznictwo właściwych rzeczowo sądów.

 14. Prawda oczywista

  Część 6.
  Radna Bobrowska – Bartkowiak i radny Niezbecki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonują działalność usługową na rzecz powiatu ( SP ZOZ w Słupcy jest jednostką organizacyjną powiatu ). Otrzymują za to wynagrodzenie. Nie jest istotne, że nie korzystają z żadnych nieruchomości czy ruchomości na zasadzie wynajmu. Ci radni korzystają z mienia powiatowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą poprzez to, że otrzymują wynagrodzenie z budżetu powiatu.

 15. Mieszkanka Slupcy

  Nie rozumiem … przecież opozycja ma prawo pytać . O co ten krzyk?

  • O to, że niech się opozycja do roboty bierze, a nie jatrzy. Mamy wspólne cele. Niech pan Król wreszcie to zrozumie. To nie jest jego czas.pan Stencel niech się obudzi, a radny Zieliński i Jastrząb włączą aparaty słuchowe

 16. Gałgan Izydor

  L, nie nazywaj przestrzegania prawa jątrzeniem. Było juz czepianie się zapisów ( Bartkowiak ), wczoraj przestrzeganie litery prawa sprowadzono do zemsty politycznej ( Niezbecki ), a teraz to się nazywa jątrzenie. Jaką masz radę dla radnego Tylmana?

 17. L. Masz rację. Wymienieni przez Ciebie radni nie wnoszą do prac rady nic, absolutnie nic. A PSL bierze ich na listy tylko dlatego, że robią wynik. Z drugiej strony na takim tle pan Król błyszczy jak prawdziwa gwiazda…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

ody>