Epoka brązu

Epoka BrązuWraz z końcem epoki kamienia pojawiły się na terenie Wielkopolski, a więc i terenów Słupcy, nowe plemiona przynosząc ze sobą wiele zdobyczy technicznych, gospodarczych i społecznych, znajdujących swój wyraz w uprawie ziemi i hodowli zwierząt domowych.

Z tego okresu stwierdzono na terenach Słupcy i okolic ślady osadnictwa dwóch kultur: kultury pucharów lejkowatych i kultury ceramiki sznurowej.

We wczesnej epoce brązu (lata około 1700-1500 przed naszą erą) mamy do czynienia z ujednoliconym mniej więcej pod względem kulturowym ludem kultury unietyckiej. Proces ujednolicania się kultury ówczesnych plemion ludzkich obserwujemy również w drugim okresie epoki brązu (lata około 1500-1300 przed naszą erą). Tereny Wielkopolski zajmuje wtedy ludność kultury przedłużyckiej i kultury trzcinieckiej. Obie te kultury reprezentowane są na terenach Słupcy. W trzecim okresie epoki brązu (lata około 1300-1100 przed naszą erą) kultury: przedłużycka i trzciniecka, przekształcają się w kulturę łużycką. Część plemion tej kultury to plemiona prasłowiańskie, z których w czasach późniejszych wykształcili się Słowianie. Najwcześniejsze prasłowiańskie znaleziska z obszaru Słupcy pochodzi dopiero z czwartego okresu epoki brązu (lata około 1100-900 przed naszą erą), a zwłaszcza z piątego okresu epoki brązu (lata około 900-700 przed naszą erą). Z czasów tych znane są cmentarzyska w Lądku, Wrąbczynie i Zagórowie.