Wczesne średniowiecze

Wczesne ŚredniowieczeCzasy przełomu okresu rzymskiego i wczesnośredniowiecznego na obszarze Wielkopolski nie są dobrze zbadane.

Na skutek pojawienia się na jej terenach rozmaitych obcoplemiennych oddziałów, zwłaszcza germańskich, następuje pewien zastój handel dalekosiężny. Jeśli niektórych rzemiosł, przede wszystkim kowalstwa i odlewnictwa, zahamowaniu uległ też chodzi o ślady działalności wczesnośredniowiecznych mieszkańców dzisiejszego powiatu słupeckiego to są one dość liczne. Osady występujące w tamtych czasach na terenach Wielkopolski miały dwojaki charakter: po pierwsze były tam osiedla otwarte, odkryte w Ciążeniu i Giewartowie. (w Słupcy, na terenie grodziska kultury łużyckiej, odkryto również słabe ślady czasowego osadnictwa ludności średniowiecznej). Inny charakter, wyraźnie obronny, posiadały osady otoczone wałami, grody wczesnośredniowieczne, zachowane do naszych czasów w postaci grodzisk. Występują one w Graboszewie oraz w Lądzie. To ostatnie grodzisko zdaje się mieć najważniejsze znaczenie dla historii wczesnego średniowiecza terenów wchodzących w skład powiatu słupeckiego. Gród ten, o którym pierwsze wzmianki pisane pochodzą z roku 1136 powstał, w świetle dotychczasowych materiałów archeologicznych, przed wiekiem X. Otoczony szeroką fosą, był on jednym z głównych grodów kasztelańskich Wielkopolski. W jego pobliżu założono w wieku XII słynny klasztor cystersów, tutaj skupiają się w sposób widoczny liczne ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego.