Powiat pozdzielił kasę dla stowarzyszeń

W minionym tygodniu rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań powiatu słupeckiego o charakterze pożytku publicznego w 2021 r. Dziewięć podmiotów skorzysta z dofinansowania z budżetu powiatu. Krzysztof Raczyński ze słupeckiego starostwa podał, że liczba organizacji pozarządowych ubiegających się o środki finansowe na działalność była znacznie mniejsza niż w ubiegłym roku, kiedy Zarząd Powiatu odwołał konkurs z powodu rozwijającej się pandemii koronawirusa. Wówczas na realizację projektów wpłynęło 25 ofert. Do tegorocznego naboru zgłoszono 9 projektów, które realizowane będą przez 7 stowarzyszeń. Dwa z nich wystąpiły o środki na realizację dwóch zadań.

– Ogłoszony przez Zarząd Powiatu konkurs, obejmował 8 obszarów, z których tylko na 4 złożone zostały wnioski. Są to: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Nie było zainteresowania działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnościami, pomocy społecznej ani ochrony i promocji zdrowia. Środki zabezpieczone w budżecie powiatu przeznaczone na te cele pozostaną niewykorzystane, do czasu podjęcia kolejnych decyzji przez Zarząd, co nastąpi najpewniej w drugiej połowie roku. Łączna wysokość środków przyznanych w ramach tegorocznego konkursu wynosi 21,5 tys. zł – informuje Krzysztof Raczyński.

Największą dotację w kwocie 6 tys. zł otrzyma Słupecka Organizacja Turystyczna na wyznakowanie wybranych tras turystycznych w powiecie słupeckim. 5 tys. zł przyznano Stowarzyszeniu „Z wiatrem i pod wiatr” na zadanie pod nazwą „Wiatr w żagle”. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Trąbczynie otrzyma 2,5 tys. zł na projekt „Cud miód”, a 2 tys. zł Słupeckie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne na zapobieganie wyłączenia społecznego w wieku emerytalnym. 2,3 tys. zł przyznano na drugi z projektów Słupeckiej Organizacji Turystycznej tj. organizację Wielkiego Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku”. 1.940 zł trafi do Koła Gospodyń Wiejskich w Kowalewie Opactwie na zadanie pn. „Ławeczka Czesława Maciejewskiego”. Mniejsze kwoty dofinansowania zasilą budżety Stowarzyszenia na Rzecz Społeczności Lokalnej „ANMAR” oraz Słupeckiego Forum Inicjatyw Samorządowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.