Wójt zarobi ponad 920 zł więcej

Z 8.320 zł brutto do 9.247 zł brutto wzrośnie pensja Jakuba Gwita. Za podwyżką zagłosowało 13 radnych, a od głosu wstrzymali się radni Filip Muszyński i Joanna Andrzejewska.

Grupa radnych Rady Gminy Powidz w składzie: Józef Nowak, Karolina Andrzejewska, Hanna Bełdzikowska, Krzysztof Bartkowiak, Karol Wiśniewski i Daniel Żurek, wystąpiła do przewodniczącego Filipa Muszyńskiego z wnioskiem o ujęcie w porządku obrad ostatniej sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta Powidza Jakuba Gwita. Obecnie obowiązuje uchwała z 20 listopada 2018 r., zgodnie z którą od początku obecnej kadencji samorządu, wójt Gwit zarabia pensję w wysokości 8.320 zł brutto.

Zgodnie z projektem grupy radnych, od 1 czerwca wójt będzie zarabiał więcej o 927 zł brutto. W skład wynagrodzenia wejdą: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4700 zł (wcześniej 4600 zł), dodatek funkcyjny – 1900 zł (wcześniej 1800 zł), dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. 2640 zł (wcześniej 1920 zł) oraz dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynoszącej obecnie dla wójta Gwita 7% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Trzy pierwsze składowe nowej pensji przyznano w maksymalnej wysokości wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Ta ostatnia wzrasta o 1% za każdy kolejny rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Zdaniem grupy radnych, podwyżka dla wójta w połowie kadencji jest uzasadniona licznymi inwestycjami, rozpoczętymi w ostatnich latach przez Gminę Powidz. – Po 2,5 latach pracy w obecnej kadencji i realizacji zadań budżetowych wskazane jest podwyższenie wynagrodzenia wójtowi. Należy zwrócić uwagę na ogrom realizowanych w Gminie Powidz inwestycji, które finansowane są w głównej mierze z pozyskanych środków zewnętrznych, a w zdobyciu których niewątpliwy udział ma wójt gminy – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Wśród znaczących zadań realizowanych w ostatnim czasie radni wymieniają m.in.: budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina (inwestycja dofinansowana środkami unijnymi na poziomie 85%), rewitalizację Rynku w Powidzu poprzez przebudowę ul. Park Powstańców Wielkopolskich (poziom dofinansowania to 85%) oraz budowę świetlicy wiejskiej w Anastazewie (dofinansowanie na poziomie 50%).

Ponadto, do zasług wójta należy także umiejętne pozyskiwanie dochodów wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska (zatrzymywanie w budżecie wpływów z tytułu opłat za wycinkę drzew) oraz przystąpienie przez gminę do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej – KZN Zachodni Sp. z o.o., co daje szansę na rozwój mieszkalnictwa w gminie Powidz.

Radni, którzy wystąpili z wnioskiem o podwyżkę, zauważyli też, że szereg inwestycji wodno-kanalizacyjnych, w tym zwłaszcza budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie, będzie mogło zostać zrealizowanych dzięki środkom otrzymanym w kwocie 2,4 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a takie wsparcie uzyskały tylko nieliczne gminy w powiecie. Na szczególne uznanie zasługuje również fakt przyznania gminie w 2020 r. dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 11.992.000 zł na budowę oczyszczalni ścieków w Ługach.

Do tego wszystkiego, w grudniu 2020 r. gmina odstąpiła od zaciągania zobowiązań kredytowych, a ubiegły rok zamknął się nadwyżką oraz wolnymi środkami w kwocie 5.791.019 zł, łącznie ze środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. – Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Gminy Powidz uznaje, że zasadnym jest, aby wynagrodzenie wójta kształtowało się na poziomie odzwierciedlającym zaangażowanie oraz osiągnięte dotychczas wyniki pracy – uważają radni.

4 komentarze

  1. Mieszkaniec

    Ale inicjatyw się podjął!:)) dofinansowania z Caritasu na remont Rynku- który jest nieskończoną jeszcze betonową pustynią, wycinki drzew pod rozbudowę jedniostki oraz zaśmiecenia okolicy Powidza odpadami letników- bo odebrał im możliwość wywózki śmieci orze gminę. Oj będzie się zbieraĺo tapczany, lodówki i worki z plastikami po lasach. Chociaz dodam że jedyna fajna rzecz- to promenada, którą praktycznie codziennie uczęszczam.

  2. i prawie wszyscy byli za wstyd

  3. mieszkańcy

    Kryzys coraz większy, Powidz coraz bardziej przypomina imprezownie Skorzęcin,nad którą nikt nie panuje. Zwłaszcza jeśli chodzi o wycinkę drzew, betonowanie wszystkiego i wręcz ogromny chaos jeśli chodzi o parkowanie Turystów a tu co podwyżka?? Brawo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.