Strona główna / Regionalne / Gmina Zagórów / Złota Gwiazda dla Honorowego obywatela Zagórowa

Złota Gwiazda dla Honorowego obywatela Zagórowa

Już w najbliższą sobotę w Ciechocinku  w tzw „Alei Gwiazd” swoje uhonorowanie otrzyma Honorowy Obywatel Zagórowa – prof. Zygmunt Wiatorowski. Uroczystość tę uświetni występ męskiego chóru Quarta.

Profesor Zygmunt Wiatrowski urodził się 14 kwietnia 1928 r. w Zagórowie w  mieście, które uhonorowało Profesora w 2013 roku tytułem Honorowego Obywatela Miasta Zagórów. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Pracę doktorską obronił w 1969 r. w WSP w Gdańsku. W 1975 r. przedłożył na Uniwersytecie Gdańskim rozprawę habilitacyjną zatytułowaną „Powodzenia i niepowodzenia szkolne pracujących” uzyskując stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki pracy i andragogiki. W 1988 r. uzyskał tytuł profesora, a od 1991 r. posiada tytuł profesora zwyczajnego. W 2007 r. Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy nadała Profesorowi tytuł doktora honoris causa. W latach 1972-1974 był pracownikiem naukowym Instytutu Kształcenia Zawodowego w Warszawie. Od 1974 r. aż do 1999 r. związany był z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Bydgoszczy, prowadząc etatową działalność nauczyciela akademickiego, piastując w tym okresie wiele funkcji. W latach 1978-1980 był dyrektorem Instytutu Pedagogiki i Psychologii a w latach 1980-1984 dziekanem Wydziału Pedagogicznego tej Uczelni. W latach 1984-1987 realizował działalność na stanowisku prorektora ds. nauki i współpracy zagranicznej. Natomiast w okresie 1987-1990 sprawował funkcję członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W 2000 r. Profesor Z. Wiatrowski po przejściu na emeryturę związał się z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku (obecnie Kujawską Szkołą Wyższą), w której w latach 2009-2016 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiki.

W kręgach naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, do którego Profesor Z. Wiatrowski wstąpił w 2000 r. jest znany i uznany jako niestrudzony oraz oddany sprawie naukowej i organizacyjnej członek Towarzystwa. Jego działalność spowodowała, że założył Sekcję Pedagogiki, Psychologii i Socjologii WTN, której w latach 2004-2010 był przewodniczącym. W okresie 20 listopada 2008 r. do  22 maja 2012 r. był członkiem Zarządu WTN. Na wniosek Zarządu WTN, Walne Zebranie Członków WTN, obradujące w dniu 19 czerwca 2015 r., uchwałą nr 1 nadało profesorowi zwyczajnemu doktorowi habilitowanemu Zygmuntowi Wiatrowskiemu Godność Członka Honorowego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Dominującym przedmiotem działalności naukowej i badawczej Profesora Z. Wiatrowskiego przez wiele dziesięcioleci, aż do dnia dzisiejszego stała się pedagogika pracy, której to subdyscypliny pedagogiki stał się niekwestionowanym współtwórcą i autorytetem. Owocem dokonań oraz badań i analiz naukowych Profesora jest imponująca liczba publikacji. Opublikował 20 pozycji książkowych zarówno autorskich, jak i współautorskich, w tym 4 z kilkoma wydaniami.  Do własnych publikacji Profesora należą m.in. Podstawy pedagogiki pracy, Pedagogika pracy w zarysie, Powodzenia i niepowodzenia szkolne, Myśli i działania pedagogiczne. Jest redaktorem i współredaktorem 30 pozycji zwartych, autorem ponad 400 artykułów, rozpraw i studiów naukowych publikowanych w kraju i zagranicą. Zorganizował kilkadziesiąt konferencji naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych.

Szczególną pasją pochodzącego z Zagórowa profesora jest filatelistyka. Jest współzałożycielem Polskiej Akademii Filatelistyki, której był przez wiele lat prezesem, a obecnie prezesem honorowym. Jest także członkiem honorowym Europejskiej Akademii Filatelistyki.

Za swoją działalność naukową, badawczą i społeczną Zygmunt Wiatrowski został uhonorowany wieloma odznaczeniami, nagrodami i medalami, wśród których wysoko sobie ceni Medal Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN „Za zasługi dla rozwoju Pedagogiki w Polsce” otrzymany w 2016 r. oraz Medal Ministerstwa Nauki i Oświaty Ukrainy „Zasłużony dla Oświaty i Nauki”. Profesor Zygmunt Wiatrowski wypromował 20 doktorów, doprowadził do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 9 osób, przedstawił 10 opinii o dorobku naukowym kandydatów do tytułu naukowego profesora, brał udział w postępowaniu prowadzącym do nadania tytułu doktora honoris causa dla 3 osób, w tym profesora ze Szwecji.

Profesor Zygmunt Wiatrowski zajmuje obecnie bardzo ważne miejsce wśród czołowych przedstawicieli pedagogiki w Polsce, ale także poza jej granicami. Szczególne uznanie w świecie nauki zyskały zainteresowania Profesora problemami pedagogiki pracy. Stał się w tej dziedzinie wiedzy naukowej współtwórcą nowej subdyscypliny, której nadał z biegiem lat wysoką rangę, powszechnie akceptowaną w nauce polskiej. Ten nurt prowadzonych przez lata  badań stanowi dominujący, w aktywności naukowej, przedmiot zainteresowań Profesora Zygmunta Wiatrowskiego. Poczesne miejsce w działalności naukowej i badawczej Profesora zajmują zainteresowania problemami naukoznawczymi w obszarze specjalizacji, integracji i globalizacji w naukach pedagogicznych.

Jest cenionym autorytetem, wybitnym naukowcem i uznanym, szczególnie przez studentów, nauczycielem akademickim. Przez te lata nadał pedagogice włocławskiej uczelni szczególny wymiar naukowy i dydaktyczny, znajdujący uznanie w wielu ośrodkach naukowych w Polsce, a także zagranicą. Zabiega o wysoką jakość kształcenia studentów, ale także stawia duże wymagania zatrudnionej młodej kadrze nauczycieli akademickich.

Od 20 lat mieszka w Ciechocinku. 9 kwietnia tego roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Ciechocinka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

ody>